تسهیل بهره گیری از ظرفیت اوراق گام در راستای تامین مالی زنجیره تولید

#