۱۴۰۲/۱۲/۰۸

ترکیب جدید ششمین دوره اعضای هئیت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نهایی شد؛ شیبانی رییس هیئت مدیره و کبریایی زاده نایب رییس اول هیئت مدیره شد

#