ترحمی تاکید کرد: توسعه روند صادرات مهمترین شرط بقای شرکت‌های تولیدکننده دارو

#