بیانیه سندیکا های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی همزمان با پخش گفت و گوی ویژه خبری با عنوان انحصار در تاسیس داروخانه : صدا و سیما باید مظهر وحدت ملی و پرهیز از تشویش اذهان عمومی باشد

#