بهره‌برداری از درگاه مصالحه ریالی جهت تعهدات ارزی ایفا نشده حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷

#