۱۴۰۲/۱۲/۰۷

بنا به درخواست وزیر و با دستور معاون اول رییس جمهور صورت گرفت: هزینه‌تنزیل اوراق خزانه اسلامی

#