خالقی: ایران فارما ویترین توسعه یافتگی صنعت دارویی کشور است

#