بسته ماندن فهرست دارویی، محروم کردن بیماران از داروهای جدید است

#