بسته شدن فهرست دارویی، مانع تحقیق و توسعه در حوزه داروهای جدید

#