بر اساس اعلام مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو؛ ثبت و صدور پروانه ثبت منوط به تایید قیمت ریالی است

#