برگزاری پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه روپلاستیکا- روسیه بهمن ماه ۱۴۰۱

#