برگزاری وبینارهایی با سخنرانان خارجی با همکاری شرکت PHS

#