برگزاری هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

#