برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بغداد

#