برگزاری دومین نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت

#