با حضور نایب رییس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ؛ موانع و مشکلات صادرات دارو بررسی شد

#