با حضور مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو برگزار شد؛ نشست مشترک اعضای هیئت مدیره سندیکا و سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی

#