با حضور اعضای هیئت مدیره سندیکا در میزگرد تخصصی وضعیت دارو در ایسنا بررسی شد؛ مهمترین مطالبات داروسازان از دولت دوازدهم در حوزه صنعت داروسازی چیست؟

#