ایران فارما می‌تواند به‌ عنوان مبدأ ایجاد ارتباطات جدید در حوزه دارو شناخته شود

#