انجمن شرکت‌های صنعت پخش طی نامه‌ای خواستار پرداخت معوقات دولتی شد

#