انتخاب مسئولینی از جنس صنعت، ما را امیدوار می‌کند

#