امکان تعیین شعبه صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان کارت

#