امکان بررسی پرونده های CTD توسط سندیکا جهت تسهیل و تسریع در صدور پروانه ساخت

#