اعلام فهرست نیازمندی صنایع با امکان تامین از طریق کشور ترکیه

#