اعلام آمادگی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران جهت انجام امور کارشناسی و اجرایی

#