اعزام هیات تجاری متشکل از بازرگانان و تولیدکنندگان به ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان

#