اعزام هیئت تجاری با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان به پرتغال

#