اعزام هیأت اتاق برای پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان -فراخوان تشکلها

#