اعتراض بر شیوه قیمت‌گذاری داروها توسط وزارت بهداشت قیمت‌گذاری دارویی همچنان حاشیه‌ساز است

#