اطلاع رسانی مصوبه جلسه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی با عنوان “نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور”

#