اطلاع رسانی جهت برگزاری کارگاه مجازی – هفته کیفیت : کارگاه آموزشی واکسن ها – داروها- تشخیص In Vitro(IVDS)- از تاریخ ۱۲ الی ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳

#