اطلاعیه/ دعوتنامه جهت دیدار با هیئت تایلندی فعال در حوزه تجیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی

#