اطلاع‌رسانی رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند ۷ از فصل واو صفحه ۱۸دفترچه قرارداد شهرک‌های صنعتی

#