اصلاح و ایجاد فیش ارزی جهت تخصیص ارز یورو اروپا

#