استقبال صنایع دارویی جهان از پاویون ایران در نمایشگاه فارمتک روسیه؛ اولین ایستگاه جهانی صادرات

#