استفاده کلیه شرکت های داروئی از تسهیلات بانکی تا ۴۰درصد سرمایه پایه بانک ها

#