از سوی سازمان غذا و دارو صورت گرفت: انتشار راهنمای ملی مطالعات غیر بالینی در فرآورده های بیولوژیک

#