از اواخر مرداد ماه آغاز می شود؛ اجرای مانور نظارت بر عرضه تجهیزات پزشکی در کشور

#