۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ارسال مدارک برای دستور جدید از دیوان بین المللی دادگستری با توجه به تاثیر تحریم های آمریکا بر شیوع و کنترل ویروس کووید ۱۹

#