ارز دولتی و تحریم‌های بانکی، مهمترین مشکلات صنعت دارویی کشور هستند

#