اخرین نامه سازمان توسعه تجارت در خصوص جلوگیری از ارایه کارت بازرگانی به غیر دارنده

#