اخذ نظرات تشکل ها در خصوص بهبود فرآیند اجرایی بحث برات خرید دین و گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی بانک مرکزی

#