احتمال حذف مواد حاجب حاوی مشتقات خطی گادولینیوم از فهرست دارویی

#