آمپول دیفن‌هیدرامین برای اولین بار در ایران تولید شد

#